சித்தர்களும் அறிவியலும் – 5

  • Events

யாழ்ப்பாண பல்கலை கழகத்தின் சித்த மருத்துவ அலகும் இந்து நாகரிக துறையும் இணைந்து நடாத்தும் மாதாந்த கருத்தரங்கு “சித்தர்களும் அறிவியலும்” எனும்  தலைப்பில் 10.09.2022 ம் திகதி மு.ப 8.30 மணிக்கு நிகழ்வழி ஊடாக நடைபெறவுள்ளது.

View Flyer

View Invitation

Watch on Youtube