நீரிழிவு விழிப்புணர்வுக் கருத்தரங்கு 30.11.2020 – 05.12.2020

உலக நீரிழிவு தினத்தை முன்னிட்டு நிகழ்வழி (ZOOM) ஊடக நீரிழிவு விழிப்புணர்வுக் கருத்தரங்கு 30.11.2020 – 05.12.2020 வரை யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் சித்த மருத்துவ அலகில் நடாத்தப்பட்டது.

Video Presentation 1

 

Video Presentation 2

 

Video Presentation 3