Student Counsellor

  • Dr (Mrs) Kalaichelvi Sounthararajan
  • ksrajan64@yahoo.com
  • Dr. (Ms.) Vinotha Sanmugarajah
  • vsanmuga@univ.jfn.ac.lk