Student Counsellors

  • Dr (Mrs) Kalaichelvi Sounthararajan
  • ksrajan@univ.jfn.ac.lk / ksrajan64@yahoo.com
  • Dr. (Ms.) Vinotha Sanmugarajah
  • vsanmuga@univ.jfn.ac.lk / vsanmuga07@gmail.com